Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met: 
VaBo: VaBo, gevestigd te Wijchen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70993394. 
BTW-nummer: NL002403001B87. Opdrachtgever : de partij aan wie VaBo aanbiedingen doet/de partij met wie VaBo een overeenkomst sluit tot levering van materialen en/of daartoe te verrichten werkzaamheden. 
Overeenkomst : de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding. 
Partijen : VaBo en Opdrachtgever gezamenlijk. 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs) aanbiedingen aan kopers en overeenkomsten tussen VaBo en Opdrachtgever. 
1.2 Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit schriftelijk overeen wordt gekomen met VaBo. 
1.3Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever worden door VaBo nadrukkelijk van de hand gewezen. 
1.4 Door het verstrekken van een opdracht aan VaBo wordt Opdrachtgever geacht volledig in te stemmen met de algemene voorwaarden van VaBo.

Artikel 2. Aanbod en overeenkomst
2.1 Het aanbod van VaBo houdt in de reparatie van mobiele apparatuur als smartphones, tablets, mp3-spelers en computers. 
2.2 VaBo biedt de volgende service: a. 60 minutenservice: Opdrachtgever komt langs in een van de vestigingen van VaBo en de apparatuur wordt indien mogelijk gerepareerd binnen 60 minuten vanaf het moment dat VaBo de apparatuur aanneemt. 
2.3 Alle aanbiedingen van VaBo zijn vrijblijvend. VaBo kan zijn aanbiedingen steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij VaBo bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn VaBo Werken met precisie voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een vaste termijn voor aanvaarding niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod van de zijde van VaBo dan kan VaBo het aanbod als vervallen beschouwen indien de koper na verloop van 2 weken na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat Opdrachtgever daarvoor een nadere mededeling dient te doen.
2.4 Overeenkomsten komen tot stand doordat de koper de aanbieding van VaBo ondertekend aan VaBo retourneert voordat de aanbieding vervalt, tenzij hiervan door VaBo bij de aanbieding uitdrukkelijk wordt afgeweken. Indien Opdrachtgever de aanbieding van VaBo eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit van de Overeenkomst na schriftelijke aanvaarding ervan door VaBo. 
2.5 In afwijking van het bepaalde in lid 2 komt er eveneens een overeenkomst tot stand indien VaBo na aanvraag van Opdrachtgever de order schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigt. De inhoud van de orderbevestiging van VaBo bepaalt de inhoud van de Overeenkomst. 
2.6 Wijzigingen in de Overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging van VaBo bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor de prijs. 
2.7 De door VaBo genoemde tijden om de service uit te voeren zijn alleen ter indicatie engelden niet als fatale termijn. 
2.8 VaBo repareert alleen hetgeen is aangegeven door Opdrachtgever. Opdrachtgever kan defecten zowel mondeling als schriftelijk doorgeven aan VaBo. Schriftelijk kan dit worden doorgegeven aan: info@vaboreparaties.nl 

Artikel 3. Tarieven 
3.1 Alle prijzen zijn conform de actuele prijslijst op www.facebook.com/vaboreparaties. 
3.2 De tarieven zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. De tarieven zijn exclusief eventuele verpakkingskosten of verzendkosten. 
3.3 VaBo is te allen tijde bevoegd de tarieven te wijzigen. 
3.4 De tarieven die zijn weergegeven op de website www.facebook.com/vaboreparaties zijn niet bindend en onder voorbehoud van typefouten. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op de tarieven die op www.facebook.com/vaboreparaties worden weergeven.  

Artikel 4. Betaling 
4.1 Betaling dient als volgt plaats te vinden: 
a.60 minuten service: Opdrachtgever dient direct, na reparatie van het toestel, de kosten te betalen. 
4.2 Opdrachtgever ontvangt voorafgaand aan een reparatie een overzicht van de kosten van de reparatie. VaBo vangt haar service aan zodra Opdrachtgever akkoord is gegaan met de kosten. 

Artikel 5. Garantie 
5.1 VaBo geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 12 maanden op de vervangen onderdelen. Deze garantietermijn gaat in op het moment van verzending van het product aan de klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiefactuur uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Verder vervalt de garantie bij het openen van het toestel door Opdrachtgever of derde na de reparatie. Bij schade van buitenaf zoals valschade, stootschade, waaronder tevens verstaan barsten en scheuren, en vochtschade vervalt de garantie. Er zit geen garantie op niet gerepareerde onderdelen. 
5.2 VaBo geeft geen garantie voor de 60 minuten service. 
5.3 VaBo is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data. Een aantal reparaties zoals o.a. vervanging van moederborden of harddisk gaan gepaard met verlies van data. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen hiervan middels een back-up. 5.4 Wanneer binnen 12 maanden na verzending van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 4.1 terugkeren, doet VaBo een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie. 
a. Op het moment dat een reparatie onder de garantie valt worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht. 
b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan Opdrachtgever doorgegeven, waarna Opdrachtgever dan wel of niet akkoord geeft voor verdere afhandeling van de reparatie. 
c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in. 
d. Een terugkerende klacht is niet per definitie een zelfde technisch defect. 
5.5 Bij vochtschade onderzoek worden wel kosten in rekening gebracht wanneer Opdrachtgever het toestel niet laat herstellen of deze niet meer te herstellen is in verband met te hoge kosten ten opzichte van de nieuwwaarde van het toestel. De kosten voor vochtschade-onderzoek bedrag €29,-, vooraf te voldoen. Tevens kan het voorkomen dat na het onderzoek functieverbetering of -vermindering optreedt in verband met corrosie van componenten. VaBo kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden daar dit het gevolg is van de opgelopen schade in combinatie met de poging het toestel te herstellen. 
5.6 Opdrachtgever is ermee bekend dat fabrieksgarantie – indien aanwezig – vervalt door reparatie van VaBo. 

Artikel 6. Aansprakelijkheid 
6.1 Indien VaBo aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
6.2 VaBo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VaBo is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
6.3 VaBo is niet aansprakelijk voor letselschade welke het gevolg is van een gebrek aan het product. 
6.4 VaBo is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
6.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VaBo aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan VaBo toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6.6 VaBo is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door schade van buitenaf zoals valschade, stootschade en vochtschade, welke schade zich openbaart tijdens de reparatie. 
6.7 VaBo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6.8 VaBo aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor simkaarten, screenprotectors, geheugenkaarten en/of andersoortige randaccessoires die tijdens reparatie zijn achtergebleven in of op de mobiele apparatuur. 
6.9 VaBo aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies van data. 
6.10 Indien VaBo aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VaBo beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
6.11 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VaBo of zijn leidinggevende ondergeschikten. 

Artikel 7. Geschillen 
7.1 Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. 
7.2 Eventuele geschillen tussen VaBo en Opdrachtgever zullen worden berecht door de hiervoor bevoegde rechter.


CONTACT

Adres: Edisonstraat 33, 6604BT, Wijchen
Tel: 06- 40 54 28 18
Email: info@vaboreparaties.nl

VOLG ONS

OPENINGSTIJDEN

Wij voeren al onze reparaties op afspraak uit. U kunt hierdoor op elke gewenste dag en op elk gewenst tijdstip een afspraak inplannen.

VaBo Reparaties © 2021.